Tagasi ETBL-i avalehele

metsamajandus

metsamajandus, majandusharu, mis tegeleb metsa kasvatamise, hooldamise, uuendamise, kaitse ja val­vega ning metsavaru üle arvepidamisega. Metsamajandus peab tagama püsiva ja otstarbeka metsavaru kasutamise, õigeaegse metsauuenduse ja -hoolduse, metsade tootlikkuse suurendamise ja koosseisu optimeeri­mise ning mulla säästliku kasutamise. Metsamajanduse pea­mised iseärasused on tootmistsükli pikaajalisus ja metsakasutuse mitmekesisus. Riigimetsade hoidja ja majandaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Erametsaomanike nõustamise ja nende metsamüügi korraldamisega tegeleb SA Erametsakeskus. Metsaseemne varumist ja riigimetsa paljundusmater­jali päritolu, kvaliteeti ja kasutamist kontrollib 2009. aastast Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev Keskkonnaamet. Metsavaru arvestuse riikliku registri pidamist korraldas 1. septembrist 1996 – 31. märtsini 2010 Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, 1. aprillist 2010 peab registrit Keskkonnateabe Keskus. Metsaregistris on metsakorraldamise käigus kogutud andmed.

2007. aastal oli metsaregistrisse kan­tud ligi 1,6 miljonit ha metsamaad, sealhulgas 0,83 miljonit hektarit riigimetsamaad ja 0,72 miljonit hektarit erametsamaad. Puistute keskmine hektaritagavara oli riigimetsades 169 m3/ha ja erametsades 158 m3/ha. Tagavara aastane keskmine juurdekasv oli riigimetsades 5,9 m3/ha ja erametsa­des 4,9 m3/ha. 2009. aastal raiuti Eestis aastas uuendus-, hooldus-, valik- jm raietega kokku 6,599 miljonit m3 puitu. Metsaseemlate pindala oli 1. V 2008 kokku 219,5 ha. Metsauuendustöid tehti 2010. aastal kokku 8821,4 ha-l. Metsaistutus moodus­tas metsauuendustöödest 72%.

EE 6, 1992; EME 2, 2009 (M. Kurm); muudetud 2012