Tagasi ETBL-i avalehele

hooldusraie

hooldusraie, metsakasvatuse võte: metsast kõr­valdatakse perioodiliselt need puud, kelle edasine säilitamine takistaks metsa kvaliteetset kasvu. Hooldusraiega reguleeritakse metsa liigilist koostist, parandatakse tema sanitaarset seisundit ning suurendatakse vastu­pidavust tormi- ja lumekahjustustele, seega luuakse eeldus metsa tootlikkusele ja kvaliteedi paranda­misele. Hooldusraie parandab hoiu- ja kaitsemetsa sanitaarhügieenilisi ja dekoratiivseid omadusi. Eelküpses metsas võimaldab hooldusraie soodustada metsa loodusliku uuenduse teket.

Hooldusraie alameetodi (alaprintsiibi) puhul raiutakse välja peamiselt IV ja V klassi puid ja puistu kujundatakse peamiselt ülarinde puudest. Seda meetodit rakendatakse männikute, kuusikute, kaasikute ja teiste puhtpuistute hooldamisel. Hooldusraie ülameetodi (ülaprintsiibi) puhul raiutakse puid peamiselt ülarindest, luues head eeldused II rinde puude kasvuks. Selle meetodiga kujundatakse kaherindelised puistud, nn liitpuistud. Meetod kujunes 19. sajandil peamiselt tammikute hooldamisel, nüüdisajal kasutatakse seda näiteks männikutes või kaasikutes, kus II rindes kasvab elujõuline kuusk.

Hooldusraie jaguneb valgustusraieks, harvendusraieks ja sanitaarraieks.

  • Valgustusraie on puistu liigilise koosseisu kujun­damiseks ning peapuuliigi valgus- ja toitetingimuste parandamiseks noorendikes tehtav raie.
  • Harvendusraiet tehakse 21–40-aastases okaspuistus ja seemnetekkelises kõvade lehtpuude (nt tamme-, saare-) puistus. Kase-, haava-, lepa- ja teiste pehmete lehtpuude puistu vajab harvendusraiet 21–30-aastaselt. Harvendusraie ajaks peab puude areng olema selgelt eristunud. Harvendusraiega saab parandada puistu liigi­list koostist, halvemate tüveomadustega puude välja­raiumisega ka puistu tüveomadusi. Harvendusaste sõltub puistu liigilisest koostisest, tihedusest ja sani­taarsest seisundist. Harvendusraiega tuleb saavutada kasvama jäetud puude selline paigutus ühel pinnaühikul, mis tagaks olemasolevates tingimustes suurima toot­likkuse ja puidu parima kvaliteedi. Harvendusraiet on otstarbekas kavandada puistusse, mille liitus (täius) on suurem kui 0,8.
  • Sanitaarraie puhul eemaldatakse nakkusallikaks olevad või kahju­rite paljunemist soodustavad puud. Sanitaarraiet võib teha mis tahes vanusega puistus metsakait­selise ekspertiisi alusel.

Vaata ka seotud artiklit

EE 3, 1988; VE, 2006; EME 1, 2008 (L. Muiste, Ü. Tamm)