Tagasi ETBL-i avalehele

mullarežiimid

mullarežiimid, mulla koostise ja omaduste ajalise ja ruumilise muutumise tingimused, mis määravad mullas toimuvate protsesside ja bioproduktsiooni olemust ning kulgu. Veerežiim on vee sisenemine mulda, seal liikumine ja kogunemine ning sealt lahkumine. Sellest tuleneva veebilansi järgi erista­takse veerežiimi tüüpe. Niiskusrežiim on eri­neva liikuvuse ja omastatavusega veeliikide dünaa­mika mullas ja tema geneetilistes horisontides. Õhurežiim on mulla õhu hulk (aeratsioonipoorsus) ning gaaside koostis, liikumine, neeldumine ja vahetus, mulla hingamine ja selle dünaamika. Soojusrežiim on soojuse neeldumine mullas, mulla soojusmahtuvus ja -juhtivus, külmumine ja sulamine. Hapendus-taandusrežiim on niiskus- ja õhurežiimist sõltuv hapendus- ja taandusprotsesside vahekord ja dünaamika, hapendus-taanduspotentsiaali (Eh) ja hapendus-taandusindeksi (rH2) muutu­mine mulla geneetilistes horisontides. Toiterežiim on mulla ja mullalahuse keemiliste elementide varu ja esinemisvormide mitmekesisus ja dünaamika ning taimele kahjulike ühendite olemasolu või puudumine.

EME 2, 2009