Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti kaitsealade vööndilisus

Mohni saar on Lahemaa rahvuspargi sihtkaitsevööndeid

Alumine Vaika on Vilsandi rahvuspargi sihtkaitsevööndeid

Eesti kaitsealad jagatakse kaitsekorra eripära ja rakendatavate piirangute ning kohustuste ulatuse järgi vajaduse korral vööndeiks: loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd.

  • Loodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena. Seal on keelatud igasugune inimtegevus (kaasa arvatud inimeste viibimine), kuid lubatud on järelevalve ja päästetööd ning alal viibimine loodusobjekti valitsemise ja kaitse korraldamise eesmärgil. Teadustegevuseks ning loodusobjektide seisundi jälgimiseks ja hindamiseks tohib loodusreservaadis viibida vaid kaitse korraldaja nõusolekul.
  • Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata tarbimisvarudena. Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine, uute ehitiste püstitamine, inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja rändlindude koondumispaigas, sõiduki või ujuvvahendiga sõitmine ning telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine. Lubatud on vööndis viibida järelevalve- ja päästetööde, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevuse ajal. Kui kaitse korraldaja lubab, võib vööndis teha ka teadusuuringuid. Kaitstava loodusobjekti säilitamiseks vajalike tegevustena võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutöid ja veerežiimi taastamist, koosluse kujundamist vastavalt kaitse eesmärgile, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumist, jahipidamist, kalapüüki, tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamist kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustöid, poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks ning kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalikku tegevust ning pilliroo ja adru varumist.
  • Piiranguvöönd on kaitseala maa- või veeala, kus majandustegevus on lubatud seadusega sätestatud kitsendustega. Kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis keelatud uue maaparandussüsteemi rajamine, veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine, maavara kaevandamine, maastikukaitseala eritüübina kaitstavates parkides, arboreetumites ja puistutes puuvõrade või põõsaste kujundamine, puittaimestiku istutustööd ja raie ilma kaitseala valitseja nõusolekuta. Keelatud on ka biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine. Kaitse-eeskirjaga võib piiranguvööndis kohustada säilitama koosluse looduslikku tasakaalu, liigilist ja vanuselist mitmekesisust ning keelata puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnase korral.

Vaata ka seotud artikleid

Välislink

EE 11, 2002; muudetud 2012